Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

In deze huurvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verhuurder

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van materialen van REMENKO Automotive gevestigd in Zevenhuizen onder KvK nr. 27299581 BTW nr. NL817843577B01

De website Eropuitverhuur.nl is onderdeel van REMENKO Automotive, verder te noemen de “verhuurder”.

Huurder

De wederpartij van “verhuurder”, verder te noemen “huurder”.

Huurovereenkomst

Een bindende schriftelijke bevestiging waarin levering, condities en voorwaarden van geleverde/gehuurde materialen in de overeenkomst zijn vastgelegd en zijn ondertekend door verhuurder en huurder en/of zijnde overeengekomen per email.

Onder materialen wordt verstaan

Het leveren van een (1) of meerdere materialen zoals dakkoffers (ski- en bagageboxen) sneeuwkettingen, fietsdragers, kinderstoeltjes, navigatieapparatuur, koelboxen ed hierna te noemen ”materialen’’ zoals vermeld in de huurovereenkomst.

De huurovereenkomst van de te leveren materialen wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst.

Voorwaarden

De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Huur van de bagage/ski-boxen en montage/demontage op uw auto bij ophalen en terugbrengen zijn in de huurtarieven inbegrepen, optioneel is de huur van de dakdragers.

Huurperiode

De begin- en einddatum van de te leveren materialen door verhuurder en de teruggave van deze materialen door huurder eindigt op in de huurovereenkomst afgesproken datum en tijd.
Indien de huurperiode wordt overschreden dan wordt minimaal één dag huur, plus een extra vergoeding van € 15,- in rekening gebracht. Elke volgende dag van te laat inleveren is wederom een extra vergoeding van € 20,- plus de dag huur.

De huurder verklaart de gehuurde materialen in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen. Bestaande beschadigingen zijn op foto vastgelegd;

De huurder is ten allen tijde alleen en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, welke zich tijdens de periode van huur met, door en aan het gehuurde voordoen. Hieronder vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde.
Huurder mag geen reparaties verrichten of laten verrichten, tenzij hiervoor door verhuurder toestemming is verleend.
De huurder verplicht zich alle kosten voor vervanging van of reparatie aan het gehuurde, welke zijn ontstaan in de huurperiode, direct te voldoen.

Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden, in geval van niet tijdige betaling, volledig aan de huurder doorbelast na berekening van wettelijke rente

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.

De huurder betaalt de huurprijs vooruit.

Overmacht

Indien door overmacht de bestelde materialen niet kan worden geleverd, zal de verhuurder zorgdragen voor een vervangend materiaal. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleent, de huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren.

Eerder inleveren

Het eerder terugbrengen van de gehuurd materiaal zal nimmer restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

Waarborgsom

Bij aanvang van de huurperiode wordt van de huurder een waarborgsom gevraagd. De waarborgsommen zijn als volgt:

Budget dakkoffer (bagagebox / skibox) 100,00
Premium dakkoffer (bagagebox / skibox) 150,00
Dakdragerset 100,00
Sneeuwkettingen personenauto   70,00
Sneeuwkettingen SUV, bestelbus 100,00
Autostoeltje   70,00
Fietsendrager 150,00
Elektrische fiets 150,00
Koelbox   50,00

Eigen risico

Het eigen risico van het gehuurde materiaal is gelijk aan de waarborgsom.

Legitimatie

Bij het ophalen van de materialen kunnen wij de huurder om zijn/haar legitimatie bewijs vragen en hiervan een kopie voor de eigen administratie maken.

Betaling

Bij het ophalen van de materialen dienen zowel de huursom als borgsom contant en bij voorkeur gepast te worden voldaan. Pinnen is niet mogelijk.

Eventueel kan de huurder de huursom en de borgsom ook vooraf via iDEAL naar REMENKO Automotive worden overgemaakt. Dit gebeurt door middel van een link die op het e-mailadres van de huurder gestuurd wordt.

Afrekening

Bij inleveren van de materialen wordt de waarborgsom teruggegeven eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Wanneer noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

Annuleren

Indien de huurder van een reeds door de verhuurder en huurder bevestigde huurovereenkomst binnen 10 dagen voor aanvang van de huurperiode annuleert kunnen annulerings- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

De annuleringskosten zijn als volgt:

  • Bij annulering 1 dag voor aanvang van de huurperiode geldt een bedrag van 100% van de huursom vermeld op de huurovereenkomst.
  • Bij annulering 2 tot 5 dagen voor aanvang van de huurperiode geldt een bedrag van 50% van de huursom vermeld op de huurovereenkomst.
  • Bij annulering 6 tot 10 dagen voor aanvang van de huurperiode geldt een bedrag van 25% van de huursom.

Bij annulering wordt in ieder geval een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht voor administratiekosten.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Alle overeenkomsten van REMENKO Automotive vallen onder het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel een door beide partijen aangewezen in Nederland gevestigde geschilleninstantie.

Winkelwagen